Black Ribbon
 

Facebook Fanpage

 

บุคลากรทางการศึกษา


 

 1copy

นายณัฐพงษ์  มนตรี

พนักงานราชการ

2copy 

นางสาวโอนี่  กุมารสิทธิ์

พนักงานราชการ

 3copy

 นางสาวปิยะนุช  ดุพงษ์

พนักงานราชการ

6copy 

นางสาวรัชณี  บัพสุข

พนักงานราชการ

 7copy

นางสุพิชฌาย์  อริยะมนตรี

พนักงานราชการ

15copy 

นายปราชญ์วิทย์  แก้วเมืองกลาง

พนักงานราชการ

images

นายศราวุทธ  โพธิ์สิงห์

พนักงานราชการ

images

นางสาวอรพรรณ  ศาลาแดง

พนักงานราชการ

5copy 

นายนพฤทธิ์  ประสงค์สันต์

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง สพฐ. (ศิลปะ)

 

นางสาวสายสวลี  รมย์ราช

เจ้าหน้าที่ธุรการ

8copy 

นางสาวพจนีย์  จันทวฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 9copy

นางสาวกนกอร  อินทะโภคา

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

 นางสาวนวลจันทร์  บัวลาด

เจ้าหน้าที่การเงิน

13copy 

นางชมพุลักษณ์  พิมพ์ภักดิ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ

 14copy

นางสาวสุภาพร  จ่ายกระโทก

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 images

นายจักกฤษณ์  บุญบุตตะ

เจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียนพิเศษฯ

images

นางสาวพัชราภรณ์  ช่วยเจริญ

เจ้าหน้าที่ทะเบียนฯ

12copy

นายไพโรจน์  ด้านเนาลา

เจ้าหน้าที่ICT

นายจตุรงค์  โยชน์เมืองไพร

เจ้าหน้าที่ ICTห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

นายธราวุธ จันทวฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวมุกรินทร์  อุตรัสมี

ครูอัตราจ้าง

images

นายปณิธิ  ไชยผง

เจ้าหน้าที่ICT

 

 
 
 
 
Copyright © 2017 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ออกแบบเละพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการศื่อสาร (ICT). All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect