Black Ribbon
 

Facebook Fanpage

1copy 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายบัญญัติ  คำประภา

ครูชำนาญการพิเศษ


 

 

5copy

นายผดุง พลเหลา

 

ครูชำนาญการพิเศษ

3copy 

นายวัชรวงศ์  ชูวงศ์เลิศ

ครูชำนาญการพิเศษ

6copy 

นายโกเมนทร์  พิลาแดง

ครูชำนาญการพิเศษ

7copy 

นางสมพร  ช่างสอน

ครูชำนาญการพิเศษ

8copy

นางจิรพรรณ  สนทนา

ครูชำนาญการพิเศษ

9copy 

นายถาวร  แสนสุโพธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

10copy 

นายพิทักษ์  อักษร

ครูชำนาญการพิเศษ

 11copy

นางอวยพร  วงษ์โต

ครูชำนาญการพิเศษ

12 2copy 

นายปรีดา  เดชศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ

13copy 

นายอรรณพ  แผ่ตระกูล

ครูชำนาญการพิเศษ

 14copy

 นางปัทมา  แสนบุดดา

ครูชำนาญการพิเศษ

15copy 

นางเนาวรัตน์  ปะกินำหัง

ครูชำนาญการพิเศษ

16copy

นายชาญยุทธ  สีเฉลียว

ครูชำนาญการพิเศษ

ดร.ทักษิณพัฒน์ ศรีขวาชัย

ครูชำนาญการพิเศษ 

18copy

นางอัมพวรรณ์  กาญจนัษฐายี

ครูชำนาญการพิเศษ

19copy

นางพัชราภรณ์  คำเกตุ

ครูชำนาญการพิเศษ

 20copy

นางปัญจรัศม์  แซ่ตัง

ครูชำนาญการพิเศษ

21copy 

นางฐิตานันท์  สุนทร

ครูชำนาญการพิเศษ

22copy 

นางชฎาพร  รมย์ราช

ครูชำนาญการพิเศษ

23copy 

นางสุชามาศ  อรัญชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

 24copy

นางลาวัลย์  แนบกลาง

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายทวีป  บุตรโคตร 

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนวลหงษ์  คำโฮง

ครูผู้ช่วย

นาจำนงค์  ดงเทียมสี

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

นายคฑาวุธ  ศรีวิชัย

ครูผู้ช่วย

 

 

 

 
Copyright © 2017 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ออกแบบเละพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการศื่อสาร (ICT). All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect