Black Ribbon
 

Facebook Fanpage

 

1copy 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวชิระ สาลี

ครูชำนาญการพิเศษ


 

 

 7copy

นายเสริมพงษ์  กลิ้งสวัสดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

5copy 

นางจารุวรรณ  โสรัจจ์

ครูชำนาญการพิเศษ

 9copy

นางสุชาวดี  พรหมทา

ครูชำนาญการพิเศษ

 11copy

นายศิรธันย์  บุญพา

ครูชำนาญการพิเศษ

นายบุรินทร์  พงษ์จันทร์เพ็ญ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐพงษ์  จันทร์ถา

ครูผู้ช่วย

นายคัมภีร์  พลเยี่ยม

 

ครูผู้ช่วย 

 

 

นางสุชาวดี  พรหมทา

ครูชำนาญการพิเศษ 

 

4ibKz78KT

นายณัติกรณ์  แสงกะลา

 

 

ครูผู้ช่วย

 

 
 
 
Copyright © 2017 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ออกแบบเละพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการศื่อสาร (ICT). All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect