Black Ribbon
 

Facebook Fanpage

4นายทองคำ ชาญศึก
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ

10นางวนิดา คำผุย
ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา

7นายสมชัย คงถวิลวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล

8 นายอำนาจ ปักกาเต
ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานพัฒนาการเรียนรู้

9นายธนะศักดิ์ ตรีสุทธิวงษา
ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้

   
   

 

 
Copyright © 2017 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ออกแบบเละพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการศื่อสาร (ICT). All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect