Black Ribbon
 

ผลงานของ ครูปัญจรัศม์  แซ่ตัง  -  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

 
 
ชื่องานวิจัย  

รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

บทคัดย่อ
การใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทคัดย่อ

Facebook Fanpage

 
Copyright © 2017 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ออกแบบเละพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการศื่อสาร (ICT). All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect