Black Ribbon
 

 ชื่อโครงงาน      ชนเมืองมหาน้อมรำลึกรอยพระบาทยาตราองค์ภูมินทร์  ผ่านวรรณศิลป์ถิ่นอีสาน

 ผู้ศึกษา            นายบุรัสกร       บุริวัน   (หัวหน้าทีม)

                         นางสาวนริศรา   สุวรรณ

                         นางสาวรจนา    สิทธิจันทร์

 ครูที่ปรึกษา      นางชุลีพร   พินิจพล

 ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๐

บทคัดย่อ

 

          

ภาพประกอบ

     

   

   

  

    

 

ชื่อโครงงาน เยือนยลมนต์มรดกโลก
 

 

   ชื่อผู้วิจัย  |  นางชุลีพร  พินิจพล 

 

   บทคัดย่อ| นวัตกรรม | ภาพประกอบโครงงาน

 

ชื่องานวิจัย  |  ลำนำยอปราชญ์วรรณศิลป์  มรดกถิ่นตักสิลา

 

   ชื่อผู้วิจัย  |  นางชุลีพร  พินิจพล 

 

   บทคัดย่อ | นวัตกรรม | ภาพประกอบโครงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ชื่อผู้วิจัย  |  นางชุลีพร  พินิจพล 

 

   บทคัดย่อ| นวัตกรรม | ภาพประกอบโครงงาน

 

 ชื่อโครงงาน      ชนเมืองมหาน้อมรำลึกรอยพระบาทยาตราองค์ภูมินทร์  ผ่านวรรณศิลป์ถิ่นอีสาน

 ผู้ศึกษา            นายบุรัสกร       บุริวัน   (หัวหน้าทีม)

                         นางสาวนริศรา   สุวรรณ

                         นางสาวรจนา    สิทธิจันทร์

 ครูที่ปรึกษา      นางชุลีพร   พินิจพล

 ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๐

บทคัดย่อ

 

          

ภาพประกอบ

     

   

   

  

    

 

 
 

Facebook Fanpage

 
Copyright © 2017 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ออกแบบเละพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการศื่อสาร (ICT). All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect