Black Ribbon
 

  นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น  รับเกียรติบัตรจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 (ระดับประเทศ) โดยได้รับรางวัลชมเชยใน การแข่งขัน คณิต ม.ต้น

Facebook Fanpage

 
Copyright © 2017 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ออกแบบเละพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการศื่อสาร (ICT). All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect