Black Ribbon
 

LOGO

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

        คชสารสามเศียร หรือ พระเอราวัณ หมายถึง พลังแห่งความสามัคคีดุจพลังแห่งช้างเอราวัณซึ่งเป็นช้างทรงของพระอินทร์เทพเจ้าแห่งสวรรค์เป็นช้างที่มีพละกำลังมาก นอกจากนั้นบนเศียรยังมีบรรดาสรรพสิ่งแปลก ๆ รวมอยู่อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง เราใช้ตรานี้เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนโรงเรียนสารคามพิทยาคมทุกคนเป็นผู้มีความสามารถในทุก ๆ ด้านมีความเข้มแข็งมั่นคงในการประกอบกิจการงาน กล้าคิด กล้าทำ กล้าสู้ต่ออุปสรรคต่าง ๆ ด้วยความเข้มแข็ง มีชีวิตอยู่รอดได้อย่างผาสุก และมีความสามัคคีกันอย่างแน่นแฟ้น ดุจเศียรแห่งช้างเอราวัณ รวมพลังกันสร้างสรรค์สถาบันเหลืองน้ำเงินของเรา และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

สีประจำโรงเรียน

สีเหลือง หมายถึง ความสงบสุข สันติ และศีลธรรมอันดีงาม ใช้สีเหลืองนี้เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนของเราเป็นผู้มีความประพฤติดี เป็นผู้มีศีลธรรม จรรยามารยาท เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนทั่วไป

สีน้ำเงิน หมายถึง ความเข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง ตั้งใจจริงความสุขุมรอบคอบสมองและสติปัญญา ใช้สีน้ำเงิน เพื่อหวังให้นักเรียน เป็นผู้มีความขยันขันแข็. มานะ บากบั่น ในการศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ดี และมีสติปัญญาเฉียบแหลม

สีเหลือง - น้ำเงิน และพระเอราวัญ มีความหมายรวมกัน มารยาท ความรู้ดี สามัคคีมั่น

Facebook Fanpage

 
Copyright © 2017 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ออกแบบเละพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการศื่อสาร (ICT). All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect