Black Ribbon
 

    โรงเรียนสารคามพิทยาคม จัดโครงการอบรม  แก่นักเรียนแกนนำ"สายรัก-รักษ์โรงเรียนสารคามพิทยาคม โมเดล" 

โดยวิทยากรจาก สถาบันพัฒนาศักยภาพเยาวชน เป็นวิทยากรให้การอบรมแก่นักเรียน     ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้  ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม  เมื่อ วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2558

Facebook Fanpage

 
Copyright © 2017 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ออกแบบเละพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการศื่อสาร (ICT). All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect