Black Ribbon
 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและลดขนาดจำนวนนักเรียนต่อห้อง  

เพื่อปรับลดขนาดโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่       26  ณ อาคาร หอประชุม100ปี  โรงเรียนสารคามพิทยาคม  วันที่ 19  พฤษภาคม 2558

Facebook Fanpage

 
Copyright © 2017 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ออกแบบเละพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการศื่อสาร (ICT). All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect